Polityka Prywatności
czyli
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W

NATURTOPATH OPINION
WŁAŚCICIEL STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.NATUROPATHOPINION.COM

Realizując postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, wprowadza się następujący zestaw procedur.

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
 • rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • danych osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • zbiorze danych – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
 • zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
 • usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
 • administratorze danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 • zgodzie osoby, której dane dotyczą – oznacza to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 • odbiorcy danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 • państwie trzecim – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • środkach technicznych i organizacyjnych – należy przez to rozumieć środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych;
 • ograniczeniu przetwarzania – należy przez to rozumieć oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 • profilowaniu – oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • pseudonimizacji – oznacza to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • podmiocie przetwarzającym – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • naruszeniu ochrony danych osobowych – oznacza to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Rozdział 2
Administrator danych

 1. Administrator danych w szczególności:
 • Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 • Administrator nie prowadzi rejestru czynności przetwarzania.
 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).

Rozdział 3
Środki techniczne i organizacyjne

 1. W celu ochrony danych spełniono wymogi, o których mowa w rozporządzeniu, w szczególności:
 2. do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych;
 3. zawarto z podmiotami zewnętrznymi umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z załącznikiem nr 1;
 4. została opracowana i wdrożona niniejsza polityka bezpieczeństwa.
 5. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:
 6. zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nieprzeciwpożarowymi);
 7. zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie;
 8. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:
 9. dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
 10. dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia;
 11. zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity;
 12. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:
 13. dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
 14. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki organizacyjne:
 15. monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane;

Rozdział 4
Procedura współpracy z podmiotami zewnętrznymi

 1. Każdorazowe skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego, który będzie przetwarzał dane osobowe („podmiot przetwarzający” lub „procesor”) jest poprzedzone zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 1.
 2. Raz w roku oraz każdorazowo przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych administrator danych weryfikuje zgodność z rozporządzeniem wszystkich podmiotów przetwarzających, z których usług korzysta lub ma zamiar skorzystać.

Rozdział 5
Procedura zarządzania incydentami

 1. W każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator danych weryfikuje, czy naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. Administrator danych w przypadku stwierdzenia, że naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zawiadamia niezwłocznie organ nadzorczy, jednak nie później niż w ciągu 72 godz. od identyfikacji naruszenia.
 3. Administrator danych zawiadamia osoby, których dane dotyczą, w przypadku wystąpienia wobec nich naruszeń skutkujących ryzykiem naruszenia ich praw lub wolności, chyba że zastosował środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka wystąpienia ww. naruszenia.
 4. Administrator danych dokumentuje naruszenia, które skutkują naruszeniem praw i wolności osób fizycznych.

Rozdział 6
Procedura realizacji praw osób

 1. Każdy osoba przypadek zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, woli skorzystania z praw przewidzianych w rozporządzeniu administrator danych rozpatruje indywidualnie.
 2. Administrator danych niezwłocznie realizuje następujące prawa osób, których dane dotyczą:
 3. prawo dostępu do danych,
 4. prawo do sprostowania danych,
 5. prawo do usunięcia danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 8. prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu.
 9. W przypadku realizacji prawa do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych administrator danych niezwłocznie informuje odbiorców danych, którym udostępnił on przedmiotowe dane, chyba że jest to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 10. Administrator danych odmawia realizacji praw osób, których dane dotyczą, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów rozporządzenia, jednak każda odmowa realizacji praw osób, których dane dotyczą, wymaga uzasadnienia z podaniem podstawy prawnej wynikającej z rozporządzenia.

Rozdział 7
Procedura odbierania zgód oraz informowania osób

 1. W każdym przypadku pobierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. W każdym przypadku odbierania zgody od osoby, której dane dotyczą, korzysta się z klauzul zgody zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 8
Informacja o usługach administratora

 1. Administrator danych prowadzi sklep internetowy http://www.naturopathopinion.com oraz organizuje spotkania w formie wykładów i seminariów.
 2. Administrator danych wydaje opinie on-line osobom, które się do niego zwrócą o opinię.
 3. Administrator danych przyjmuje klientów w miejscu prowadzenia działalności w formie wizyt, w których opiniuje i doradza klientów co do ich stanu zdrowia.
 4. Do wszystkich wymienionych usług stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności zapisy o powiadamianiu o incydentach i realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Rozdział
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zasady opisane w niniejszym dokumencie są przestrzegane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których dane te dotyczą.
 2. Dokument niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez administratora danych

_____________________________

Podpis administratora danych, data

Załączniki:

 1. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Klauzula informacyjna dla klientów sklepu.
 3. Klauzula zgody na pobieranie danych osobowych.