REGULAMIN SERWISU www.naturopathopinion.com

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny kraju rejestracji NATUROPATHOPINION.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach SERWISU NATUROPATHOPINION
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.naturopathopinion.com, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SERWISEM NATUROPATHOPINION a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; www.naturopathopinion.com
 7. Prawo o warunkach sprzedaży konsumenckiej w oparciu o Kodeks Cywilny
 8. Ogólne zalecenia o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego www.naturopathopinion.com
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.naturopathopinion.com, jest prowadzony.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub
  b) Google Chrome w wersji 34.0.1847.137 lub nowszej z włączoną obsługą Java,
  c) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SERWIS NATUROPATHOPINION zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturopathopinion.com, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
 4. NATUROPATHOPINION może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NATUROPATHOPINION za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobro NATUROPATHOPINION.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody NATUROPATHOPINION.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NATUROPATHOPINION.
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.naturopathopinion.com, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NATUROPATHOPINION Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e- mail zatytułowaną Informacja o zamówieniu – Sklep www.naturopathopinion.com, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e- mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub innym, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest nie ograniczona obszarem żadnego państwa i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztą lub we wskazany i zaakceptowany przez NATUROPATHOPINION sposób. Koszty dostawy są zależne od kraju wysyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku dłuższego terminu stosowne ogłoszenie będzie zamieszczone na stronie www.naturopathopinion.com i może być wysłane do klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e mail potwierdzenia że zamówienie zostało przyjęte. NATUROPATHOPINION zastrzega sobie, że zakup może być anulowany z powodu braku towaru w sklepie lub przedłużającej się dostawy. Zwrot kosztów nastąpi w zakresie pomniejszonym o procent płacony systemowi płatności kartami kredytowymi.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub innej walucie, nie zawierają podatku VAT, cła oraz wszelkich innych składników poza samą ceną produktu.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego 0000000000000000,
  b) płatnością kartą kredytową lub debetową w systemie PayPal, lub innych.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. W związku z sprzedażą internetową z kraju położonego poza Europą, zwrot towaru musi nastąpić w terminie 7 dni w stanie nienaruszonym na adres firmy, lub inny wskazany. NATUROPATHOPINION zastrzega sobie jednak prawo o wyłącznym decydowaniu; czy i w jaki sposób może zaakceptować zwrot towaru. Warunki powinny być koniecznie ustalone PRZED zwrotem towaru, w innym przypadku NATUROPATHOPINION zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zwrotu i/lub nie zwrócenia płatności.
 2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, oraz nie powinien nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.
 3. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 4. Zwrot kosztów nastąpi po potrąceniu kosztów operatora kart płatniczych.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. SERWIS NATUROPATHOPINION, sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail opinianaturopaty@gmail.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 20 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. SERWIS NATUROPATHOPINION jest dystrybutorem treści. Nie ponosi odpowiedzialność z tytułu treści niezgodnych za obecnie uznane za właściwe, gdyż są one i mają być traktowane jedynie, jako informacje i/lub ewentualnie użyte w celach szkoleniowych a nie jako informacje służące leczeniu. Klient nie może zgłaszać roszczeń w przypadku samodzielnego stosowania danych treści i/lub wynikłych z tego tytułu jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu. Zawsze powinien każde postępowanie lecznicze skonsultować z lekarzem.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. NATUROPATHOPINION podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika to z jego aktualnej wiedzy i zobowiązuje się usunąć lub zmienić w rozsądnym terminie wszelkie rozsądne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów, poparte właściwymi dowodami.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NATUROPATHOPINION o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklepu www.naturopathopinion.com.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SERWISEM NATUROPATHOPINION a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane właściwemu sądowi ze względu na siedzibę NATUROPATHOPINION, lub innej lokalizacji jeżeli zostanie to uzgodnione i zaakceptowane przez NATUROPATHOPINION.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SERWISEM NATUROPATHOPINION a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NATUROPATHOPINION, lub innej lokalizacji jeżeli zostanie to uzgodnione i zaakceptowane przez NATUROPATHOPINION.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego a przede wszystkim zdrowy rozsądek i dobra wola uregulowania problemu, oraz ogólne, przepisy prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.